Đăng ký

Bài 5 trang 203 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch \(AgNO_3\) trong \(NH_3\) (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ % của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng.

Hướng dẫn giải

\(CH_3CHO + 2AgNO_3 + 3NH_3 + H_2O \rightarrow CH_3COONH_4 + 2NH_4NO_3 + 2Ag\downarrow\)

\(1mol     \)                                                                                                              \(2mol\)

\(0,1mol         \)                                                                                                \(\dfrac{21,6}{108}=0,2mol\)

C% = \(\dfrac{0,1.44}{50}\).\(100\)% = \(8,8\)%