Đăng ký

Bài 1 Trang 203 Sách giáo khoa hóa 11

Đề bài

Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử \(C_4H_8O\) và gọi tên chúng.

Hướng dẫn giải

- Anđehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm \(-OH=O\) liên kết với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro.

- Công thức cấu tạo của \(C_4H_8O:\)

\(CH_3-CH_2-CH_2-CH=O\)              : butan

\(CH_3-CH-CHO\)                                 : 2-metyl propanal

            \(\overset{\mid}{CH_3} \)