Đăng ký

Bài 3 trang 203 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:

Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

Hướng dẫn giải

\(CH_4 + Cl_2 \xrightarrow[]{ánh sáng} CH_3Cl + HCl\)

\(CH_3Cl + NaOH \xrightarrow[]{t^0} CH_3OH + NaCl\)

\(CH_3OH + CuO \xrightarrow[]{t^0} HCHO + Cu + H_2O\)

\(HCHO + \dfrac{1}{2}O_2 \xrightarrow[]{t^0} HCOOH\)