Đăng ký

Bài 2 trang 203 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Viết các phương trình hóa học để chứng tỏ rằng, anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Hướng dẫn giải

Anđehit có tính khử : \(RCHO + \dfrac{1}{2}O_2 \rightarrow RCOOH\)

Anđehit có tính oxi hóa : \(RCHO + H_2 \rightarrow RCH_2OH\)