Đăng ký

Bài 5 trang 187 - Sách giáo khoa Hóa 12

1 năm có 365 ngày (năm không nhuận) , lượng nhiên liệu tiêu thụ là :

                              \(\dfrac{1,5}{365}\) = 0,004 (triệu tấn dầu)

1 năm có 365 ngày (năm không nhuận), lượng khí \(CO_2\) thải vào môi trường là :

                              \(\dfrac{113700}{365}\) = 311,506 \(\approx\) 311 (tấn)

Vì vậy, chúng ta chọn B.

shoppe