Đăng ký

Bài 5 trang 180 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Có hỗn hợp gồm \(SO_2,CO_2,H_2\). Hãy chứng minh trong hỗn hợp có mặt từng khí đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Hướng dẫn giải

Cho hỗn hợp khí đi qua nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu chứng tỏ có khí \(SO_2\):

\(SO_2 + Br_2+2H_2O\rightarrow H_2SO_4 + 2HBr\)    (1)

Dẫn khí đi ra sau phản ứng (1) vào dung dịch \(Ca(OH)_2\) thấy tạo kết tủa trắng chứng tỏ có khí \(CO_2\):

\(Ca(OH)_2+CO_2\rightarrow CaCO_3 + H_2O\)          (2)

Dẫn khí đi ra sau phản ứng (1) qua ông đựng CuO đun nóng thấy tạo ra Cu màu đỏ chứng tỏ có khí \(H_2\):

\(CuO+H_2 \xrightarrow{t^0} Cu + H_2O\)

màu đen        màu đỏ