Đăng ký

Bài 3 trang 180 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Có 4 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau (nồng độ khoảng 0,01M): NaCl, \(Na_2CO_3\), \(KHSO_4\), và \(CH_3NH_2\) . Chỉ dùng giấy quỳ tím lần lượt nhúng vào từng dung dịch, quan sát  sự đổi màu của nó có thể nhận biết được dãy các dung dịch nào?

A. Dung dịch NaCl

B. Hai dung dịch \(NaCl\) và \(KHSO_4\)

C. Hai dung dịch \(KHSO_4\) và \(CH_3NH_2\)

D. Ba dung dịch \(NaCl\), \(KHSO_4\) và \(Na_2CO_3\)

Hướng dẫn giải
hợp chất NaCl \(Na_2CO_3\) \(KHSO_4\) \(CH_3NH_2\)
quỳ tím không đổi màu xanh đỏ xanh

Theo bảng trên, ta nhận biết được hai dung dịch \(NaCl,KHSO_4\)

Vì vậy, chúng ta chọn B