Đăng ký

Bài 4 trang 180 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Hãy nhận biết hai dung dịch riêng rẽ sau: \((NH_4)_2S\) và \((NH_4)_2SO_4\)bằng một thuốc thử.

Hướng dẫn giải

Nhúng một mẩu giấy lọc đã tẩm dung dịch \(Pb(NO_3)_2\) vào dung dịch đã cho, dung dịch nào làm giấy lọc chuyển sang màu đen là dung dịch \((NH_4)_2S\):

\((NH_4)_2S+Pb(NO_3)_2\rightarrow PbS\downarrow +2NH_4NHO_3\)

                                          đen

Hoặc nhỏ dung dịch \(BaCl_2\) vào 2 dung dịch đã cho, có kết tủa trắng là dung dịch \((NH_4)_2SO_4\):

\((NH_4)_2SO_4+BaCl_2\rightarrow BaSO_4\downarrow+2NH_4Cl\)