Đăng ký

Bài 2 trang 180 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Có 5 ống nghiệm  không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M): \(NH_4Cl, FeCl_2, AlCl_3,MgCl_2, CuCl_2\). Chỉ dùng dung dịch NaOH nhỏ từ từ vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa các dung dịch nào sau đây?

A. Hai dung dịch: \(NH_4Cl,CuCl_2\)

B. Ba dung dịch:\(NH_4Cl,MgCl_2,CuCl_2\)

C. Bốn dng dịch:\(NH_4Cl,AlCl_3,MgCl_2,CuCl_2\)

D. Cả 5 dung dịch

Hướng dẫn giải
 

\(FeCl_2\)

(1)

\(MgCl_2 \)

(2)

\(CuCl_2\)

(3)

\(AlCl_3\)

(4)

\(NH_4Cl\)

(5)

NaOH \(\downarrow\) trắng xanh hóa nâu ngoài không khí \(\downarrow\) trắng

\(\downarrow\)xanh lam

keo trắng tan dần khí mùi khai

(1):

\(Fe^{2+} + OH^- \rightarrow Fe(OH)_2\downarrow\)

                          trắng xanh

\(4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3\downarrow\)

                                                 nâu

(2):

\(MgCl_2+2NaOH \rightarrow Mg(OH)_2\downarrow(trắng)+2NaCl\)

(3):

\(CuCl_2+2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow+2NaCl\)

(4)

\(AlCl_3+3NaOH \rightarrow Al(OH)_3 +3NaCl\)

                                keo trắng

\(Al(OH)_3+NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]\)

                                        tan ra

(5):

\(NH_4Cl +NaOH \rightarrow NH_3\uparrow+H_2O+NaCl\)

Vì vậy, chúng ta chọn D.

shoppe