Đăng ký

Bài 1 trang 180 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Trình bày cách nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau:\(Ba^{2+}, Fe^{3+},Cu^{2+}\)

Hướng dẫn giải

   Cho  dung dich \(Na_2SO_4\) vào các dung dịch đã cho,  nếu có kết tủa trắng là dung dịch chứa ion \(Ba^{2+}\). Hai dung dịch còn lại cho tác dụng với dung dịch \(NH_3\) dư,tạo ra kết tủa nâu đỏ là dung dịch chứa ion \(Fe^{3+}\), tạo kết tủa màu xanh rồi tan trong dung dịch \(NH_3\)dư là dung dịch chứa ion \(Cu^{2+}\).

\(Ba^{2+}+SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4\downarrow\)

\(Fe^{3+} + 3NH_3+3H_2O \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow + 3NH_4^+\)

\(Cu^{2+}+2NH_3+2H_2O \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow+2NH_4^+\)

\(Cu(OH)_2+4NH_3\rightarrow [Cu(NH_3)_4](OH)_2\)