Đăng ký

Bài 5 trang 150 SGK Toán 5

Đề bài

a) Viết các phân số \(\frac{6}{11}\) ; \(\frac{23}{33}\) ; \(\frac{2}{3}\) theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết các phân số \(\frac{8}{9}\) ; \(\frac{8}{11}\) ; \(\frac{9}{8}\) theo thứ tự từ lớn đến bé.

Hướng dẫn giải

So sánh các phân số, sau đó sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết

a) Quy đồng mẫu số các phân số. MSC là 33.

Ta có: \(\frac{6}{11}\) = \(\frac{6 \times 3}{11 \times3}\) = \(\frac{18}{33}\) ; 

\(\frac{2}{3}\) = \(\frac{2 \times 11}{3 \times 11}\) = \(\frac{22}{33}\) ;     Giữ nguyên phân số \(\frac{23}{33}\).

Vì \(\frac{18}{33}\) < \(\frac{22}{33}\) <  \(\frac{23}{33}\) nên viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn như sau: \(\frac{6}{11}\) ; \(\frac{2}{3}\) ; \(\frac{23}{33}\).

b) Vì  \(\frac{9}{8}\) > \(\frac{8}{9}\) ; \(\frac{8}{9}\) > \(\frac{8}{11}\) nên \(\frac{9}{8}\) >  \(\frac{8}{9}\) > \(\frac{8}{11}\). Do đó ta viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé như sau: \(\frac{9}{8}\) ;  \(\frac{8}{9}\)  ; \(\frac{8}{11}\).

shoppe