Đăng ký

Bài 4 trang 150 SGK Toán 5

Đề bài

So sánh các phân số:

a) \(\frac{3}{7}\) và \(\frac{2}{5}\);            b) \(\frac{5}{9}\) và \(\frac{5}{9}\);             c) \(\frac{8}{7}\) và \(\frac{7}{8}\).

Hướng dẫn giải

Sử dụng các phương pháp so sánh phân số như:

- Quy đồng mẫu số hai phân số rồi so sánh.

- So sánh với 1. 

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(\frac{3}{7}\)  = \(\frac{3 \times 5}{7 \times 5}\) = \(\frac{15}{35}\);             \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{2 \times 7}{5 \times 7}\) = \(\frac{14}{35}\).

shoppe