Đăng ký

Bài 5 trang 116 - Sách giáo khoa Hóa 11

a) Bình chứa xăng, dầu gồm các ankan thấp dễ cháy. Nhựa đường do ankan cao khó cháy.

b) Xăng, dầu nhẹ hơn nước nên nổi lên trên -> vẫn cháy. Vì vậy, phải dùng cát hoặc \(CO_2\) để dập lửa.

Tags