Đăng ký

Bài 1 trang 115 - Sách giáo khoa Hóa 11

- Hiđrocacbon no là hiđrocacbon trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

- Ankan hay parafin là hiđrocacbon no thuộc dãy đồng đẳng của \(CH_4\).

- Xicloankan là hiđrocacbon no có mạch vòng (một hoặc nhiều vòng).

Tags