Đăng ký

Bài 3 trang 115 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phương trình hóa học:

a) \(CH_3-CH_2-CH_3 + Cl_2\xrightarrow[]{ánh sáng} CH_3-CH_2-CH_3+HCl\)

   1(mol)                           1(mol)                      \(\overset{|}{Cl}\)

b) \(CH_3 - CH_2 -CH_3 \xrightarrow[]{xt, t^0} CH_2 = CH-CH_3+H_2\)

c) \(C_6H_{14} + \dfrac{19}{2}O_2 \xrightarrow[]{t^0} 6CO_2 + 7H_2O\)

Tags