Đăng ký

Bài 4 trang 190 SGK Sinh học 9

Đề bài

Quần xã và quần thể phân biệt với nhau về những mối quan hệ cơ bản nào?

Hướng dẫn giải

Trong quần thể sinh vật chỉ có các mối quan hệ cùng loài ( cạnh trạnh, hỗ trợ)

Trong quần xã sinh vật có các mối quan hệ cùng loài (quan hệ giữa các sinh vật trong quần thể ) và mối quan hệ giữa các sinh vật khác loài (cộng sinh , hội sinh , cạnh tranh, kí sinh, sinh vật này ăn sinh vật khác)

Quần xã và quần thể phân biệt với nhau về dựa trên những quan hệ giữa các sinh vật khác loài (ở quần xã).