Đăng ký

Bài 3 trang 190 SGK Sinh học 9

Đề bài

Quần thể người khác với quần thể sinh vật khác ở những đặc trưng nào? Nêu ý nghĩa của hình tháp dân số

Hướng dẫn giải

-  Quần thể người khác quần thể sinh vật khác là có những đặc trưng kinh tế - xã hội, pháp luật , hôn nhân, giáo dục, văn hóa  là do con người có tư duy , lao động

-  Ý nghĩa cùa hình tháp dân số:

Hình tháp dân số thể hiện thành phần nhóm tuổi, tỉ lệ sinh sản, tỉ lệ tử vong của từng lứa tuổi, từ đó cho thấy được đặc điểm phát triển dân số của một nước.