Đăng ký

Bài 2 trang 190 SGK Sinh học 9

Đề bài

Nêu những điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài?

Hướng dẫn giải

Điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài là:

Cơ sở của mối quan hệ giữa các sinh vật cùng loài là dựa trên mối quan hệ về mặt dinh dưỡng và sinh sản

Cơ sở của mối quan hệ giữa các sinh vật khác loài là dựa trên mối quan hệ về mặt dinh dưỡng,

Quan hệ khác loài có nhiều hình thái quan hệ hơn quan hệ cùng loài

Mối quan hệ

Quan hệ cùng loài

Quan hệ khác loài

Quan hệ hỗ trợ  

Quan hệ hỗ trợ  

Quan hệ cộng sinh

Quan hệ hội sinh

Quan hệ đối kháng  

Quan hệ cạnh tranh

Quan hệ cạnh tranh

Quan hệ kí sinh , nửa kí sinh

Sinh vật này ăn sinh vật khác

Mối quan hệ

Quan hệ cùng loài

Quan hệ khác loài

Quan hệ hỗ trợ  

Quan hệ hỗ trợ  

Quan hệ cộng sinh

Quan hệ hội sinh

Quan hệ đối kháng  

Quan hệ cạnh tranh

Quan hệ cạnh tranh

Quan hệ kí sinh , nửa kí sinh

Sinh vật này ăn sinh vật khác

 

shoppe