Đăng ký

Bài 4 Trang 141 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 4. Khẳng định sau đúng hay sai : Nếu \(f\left( x \right) = \left( {1 - \sqrt x } \right)'\) thì \(\int {f\left( x \right)dx =  - \sqrt x }  + C?\)

Hướng dẫn giải

Đúng vì \( - \sqrt x \) là một nguyên hàm của \(f(x)\).

shoppe