Đăng ký

Bài 3 Trang 141 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 3. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây :

Nguyên hàm của hàm số \(y=x\sin x\) là
\(\left( A \right)\,{x^2}\sin {x \over 2} + C;\)

\(\left( B \right) - x\cos x + C;\)

\(\left( C \right)\, - x\cos x + \sin x + C.\)

Hướng dẫn giải

Ta có \(\left( { - x\cos x + \sin x + C} \right)' =  - \cos x + x\sin x + \cos x = x\sin x.\) chọn (C).


shoppe