Đăng ký

Bài 3 trang 61 SGK Toán 5

Đề bài

Một người xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải

Số km đi được trong 2,5 giờ = số km đi được trong 1 giờ x 2,5.

Lời giải chi tiết

Trong 2,5 giờ người đó đi được số ki-lô-mét là:

             12,5 x 2,5 = 31,25 (km)

                                          Đáp số: 31,25 (km)

shoppe