Đăng ký

Bài 1 trang 61 SGK Toán 5

Đề bài

a) Tính rồi so sánh giá trị của \((a \times b ) \times c\) và \(a \times (b \times c)\)

a

b

c

\((a \times b ) \)\(\times c\)

\(a \times \)\((b \times c)\)

2,5

3,1

0,6

 

 

1,6

4

2,5

 

 

4,8

2,5

1,3

 

 

a

b

c

\((a \times b ) \)\(\times c\)

\(a \times \)\((b \times c)\)

2,5

3,1

0,6

 

 

1,6

4

2,5

 

 

4,8

2,5

1,3

 

 

b) Tính: 

\(9,65 \times 0,4 \times 2,5 \)

\(7,38 \times 1,25 \times 80\)

\(0,25\times 40 \times 9,84\)

\(34,3 \times 5 \times 0,4\)

Hướng dẫn giải

a) Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân số thập phân để tính.

Lời giải chi tiết

a)

\(\eqalign{
& \left( {2,5 \times 3,1} \right) \times 0,6\cr& = 7,75 \times 0,6 = 4,65 \cr
& 2,5 \times \left( {3,1 \times 0,6} \right) \cr&= 2,5 \times 1,86 = 4,65 \cr
& \left( {1,6 \times 4} \right) \times 2,5 \cr&= 6,4 \times 2,5 = 16 \cr
& 1,6 \times \left( {4 \times 2,5} \right) \cr&= 1,6 \times 10 = 16 \cr
& \left( {4,8 \times 2,5} \right) \times 1,3 \cr&= 12 \times 1,3 = 15,6 \cr
& 4,8 \times \left( {2,5 \times 1,3} \right) \cr&= 4,8 \times 3,25 = 15,6 \cr} \)

Giá trị của \((a \times b ) \times c\) và \(a \times (b \times c)\) luôn luôn bằng nhau:

\((a \times b ) \times c =a \times (b \times c)\)

b) \(9,65 \times 0,4 \times 2,5 \) 

   \(= 9,65 \times ( 0,4 \times 2,5) \)     

   \(= 9,65 \times 1 \)                               

   \(= 9,65  \)

+) \(7,38 \times 1,25 \times 80\)

\( = 7,38\times(1,25 \times80)\)

\(= 7,38 \times 100\)

\(= 738\)

+) \(0,25\times 40 \times 9,84\)

\( = 10 \times 9,84   \) 

 \(= 98,4\)

+) \(34,3 \times 5 \times 0,4\)

\(  = 34,3 \times 2\)

\(  = 68,6\)

shoppe