Đăng ký

Bài 2 trang 61 (Luyện tập) SGK Toán 5

Đề bài

Tính:

a) \((28,7 + 34,5 ) × 2,4;\)

b) \(28,7 + 34,5 × 2,4.\)

Hướng dẫn giải

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có chứa phép cộng và phép nhân thì ta tính thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau.

Lời giải chi tiết

a) \((28,7 + 34,5 ) × 2,4 \)\(= 63,2 × 2,4 = 151,68\)

b) \(28,7 + 34,5 × 2,4 \)\(= 28,7 + 82,8 = 111,5 \)

shoppe