Đăng ký

Bài 3 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Tìm x, biết:

a) 3x (12x - 4) - 9x (4x - 3) = 30;

b) x (5 - 2x) + 2x (x - 1) = 15.

Hướng dẫn giải

Áp dụng: Quy tắc nhân đơn thức với đa thức để nhân phá ngoặc.

- Nhóm các hạng tử đồng dạng rồi rút gọn.

- Tìm x.

Lời giải chi tiết

a) 3x (12x - 4) - 9x (4x - 3) = 30

    3x.12x + 3x.(-4) +(-9x).4x + (-9x).(-3) = 30

    36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

   (36x2 – 36x2 ) + (27x - 12x) = 30

                                        15x = 30

                                            x = 30 : 15

                                      Vậy x = 2.

b) x (5 - 2x) + 2x (x - 1) = 15

    x.5 +x.(-2x) +2x.x + 2x.(-1) = 15

    5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

    ( 2x2 - 2x2 ) + (5x – 2x) = 15

                                    3x = 15

                                      x = 15 : 3

                                Vậy x = 5.

   

shoppe