Đăng ký

Giải bài 1 trang 5- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Làm tính nhân:

a) \(x^2(5x^3-x-\dfrac{1}{2})\)

b) \((3xy-x^2+y)\dfrac{2}{3}x^2y\)

c) \((4x^3-5xy+2x)(-\dfrac{1}{2}xy)\)

Hướng dẫn giải

a) \(x^2.(5x^3-x-\dfrac{1}{2}) = x^2.5x^3-x^2.x-x^2.\dfrac{1}{2}\)

\(=5x^5-x^3-\dfrac{1}{2}x^2\)

b) \((3xy-x^2+y)\dfrac{2}{3}x^2y=3xy.\dfrac{2}{3}x^2y-x^2.\dfrac{2}{3}x^2y+y.\dfrac{2}{3}x^2y\)

\(=2x^3y^2-\dfrac{2}{3}x^2y^2-x^2y\)

c) \((4x^3-5xy+2x)(-\dfrac{1}{2}xy)\)

\(=4x^3.(-\dfrac{1}{2}xy)-5xy.(-\dfrac{1}{2}xy)+2x.(-\dfrac{1}{2}xy)\)

\(=-2x^4y+\dfrac{5}{2}x^2y^2-x^2y\)

 

shoppe