Đăng ký

Giải bài 3 trang 5- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tìm x, biết:

a) \(3x(12x-4)-9x(4x-3)=30\)

b) \(x(5-2x)+2x(x-1)=15\)

Hướng dẫn giải

a) Ta có:

\(3x(12x-4)-9x(4x-3)=30\)

\(\Leftrightarrow 36x^2-12x-26x^2+27x=30\)

\(\Leftrightarrow 15x=30\)

\(x=\dfrac {30}{15}=2\)

b) Ta có:

\(x(5-2x)+2x(x-1)=15\)

\(\Leftrightarrow5x-2x^2+2x^2-2x=15\)

\(\Leftrightarrow 3x=15\)

\(\Leftrightarrow x= \dfrac{15}{3}=5\)

shoppe