Đăng ký

Giải bài 6 trang 6- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Đánh dấu x vào ô mà em cho là đáp số đúng :

Giá trị của biểu thức \(ax(x-y)+y^3(x+y)\) tại x = -1 và y = 1 (a là hằng số) là:

a  
-a+2  
-2a  
2a
Hướng dẫn giải

Ta có:

\(ax(x-y)+y^3(x+y)=ax^2-axy+xy^3+y^4\)

Thay x = -1, y = 1 vào ta được:

\(a(-1)^2-a(-1).1+(-1)1^3+1^4= a+a-1+1=2a\)

a  
-a+2  
-2a  
2a x

 

shoppe