Đăng ký

Giải bài 5 trang 6- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Rút gọn biêu thức: 

a) \(x(x-y)+y(x-y)\)

b) \(x^{n-1}(x+y)-y(x^{n-1}+y^{n-1})\)

Hướng dẫn giải

a) \(x(x-y)+y(x-y)=x^2-xy+yx-y^2=x^2-y^2\)

b) \(x^{n-1}(x+y)-y(x^{n-1}+y^{n-1})\)

\(=x^{n-1+1} +x^{n-1}y-yx^{1+n-1}=x^n-y^n\)

 

shoppe