Đăng ký

Giải bài 4 trang 5- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Đoán tuổi
Bạn hãy lấy tuổi của mình:

- Cộng thêm 5;

- Được bao nhiêu đem nhân với 2;

- Lấy kết quả trên cộng với 10;

- Nhân kết quả vừa tìm được với 5;

- Đọc kết quả cuối cùng sau khi đã trừ đi 100.

Tôi sẽ đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

Hướng dẫn giải

Giả sử tuổi của bạn là x.

Lấy tuổi đó cộng thêm 5 được: x + 5

Sau đó đem nhân với 2 ta được: 2(x+5)=2x+10

Lấy kết quả trên cộng với 10 được: (2x + 10) + 10 = 2x + 20

Nhân kết quả vừa tìm được với 5 được:

                          (2x + 20). 5 = 10x + 100

Đọc kết quả cuối cùng sau khi trừ đi 100 được:

                         (10x + 100) - 100 = 10x

Vậy, tuổi của bạn bằng kết quả cuối cùng chia hết cho 10

shoppe