Đăng ký

Bài 2 trang 100 (Diện tích hình tròn) SGK Toán 5

Đề bài

Tính diện tích hình tròn có đường kính d:

a) d = 12cm;

b) d = 7,2dm.

c) d = \( \dfrac{4}{5}\)m

Hướng dẫn giải

- Tính bán kính hình tròn :  \(r = d : 2.

- Tính diện tích hình tròn: \(S = r × r × 3,14\)

Lời giải chi tiết

a) Bán kính hình tròn là:

\(12 : 2 = 6 (cm)\)

Diện tích hình tròn là:

\(6 × 6 × 3,14 = 113,04 (cm^2)\)

b) Bán kính hình tròn là:

\(7,2 : 2 = 3,6 (dm)\)

Diện tích hình tròn là:

\(3,6 × 3,6 × 3,14 = 40,6944 (dm^2)\)

c) \( \dfrac{4}{5}\)m = 0,8m

Bán kính hình tròn là:

\(0, 8 : 2 = 0,4 (m)\)

Diện tích hình tròn là:

\(0,4 \times 0,4 \times 3,14 = 0,5024\left( {{m^2}} \right)\)

shoppe