Đăng ký

Bài 1 trang 100 (Diện tích hình tròn) SGK Toán 5

Đề bài

Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) \(r = 5cm;\)

b) \(r = 0,4dm;\)

c) \(r = \dfrac{3}{5}m.\)

Hướng dẫn giải

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14

                \(S = r × r × 3,14\)

(\(S\) là diện tích hình tròn, \(r\) là bán kính hình tròn).

Lời giải chi tiết

a) Diện tích của hình tròn là:

         \(5 × 5 × 3,14 =  78,5\) (cm2)

b) Diện tích của hình tròn là:

        \(0,4 × 0,4 × 3,14 = 0,5024\) (dm2).

c)  \(\dfrac{3}{5}\)m \(= 0,6\)m

Diện tích của hình tròn là:

         \(0,6 × 0,6 × 3,14 = 1,1304\) (m2).

shoppe