Đăng ký

Bài 1 trang 140 SGK Giải tích 12

Đề bài

Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: \(-7; -8; -12; -20; -121\)

Hướng dẫn giải

Căn bậc hai của một số thực \(-a\) là \( \pm i\sqrt {\left| a \right|} \)

Lời giải chi tiết

Căn bậc hai của \(-7\) là \(± i\sqrt7\) ;

Căn bậc hai của \(-8\) là \(± i2\sqrt2\) ;

Căn bậc hai của \(-12\) là \(± i2\sqrt3\);

Căn bậc hai của \(-20\) là \(± i2\sqrt5\) ;

Căn bậc hai của \(-121\) là \(± 11i\).

shoppe