Đăng ký

Bài 1 trang 127 SGK Giải tích 12

Đề bài

Tính \(\int {{{dx} \over {\sqrt {1 - x} }}} \) , kết quả là:

A. \({C \over {\sqrt {1 - x} }}\)                                B. \(C\sqrt {1 - x} \)

C. \( - 2\sqrt {1 - x}  + C\)               D. \({2 \over {\sqrt {1 - x} }} + C\)

Hướng dẫn giải

+) Sử dụng phương pháp đưa vào vi phân để làm bài toán hoặc sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\int {{{dx} \over {\sqrt {1 - x} }}}  =  - \int {{{d(1 - x)} \over {\sqrt {1 - x} }}}  =  - 2\sqrt {1 - x}  + C.\)

Chọn đáp án C.