Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị - Toán lớp 2