Unit 3: What day is it today? - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 3: What day is it today? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 3 trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

: 1.b 2. a 3. c BÀI NGHE: 1. Mr Loc: Hello, class. Class: Hello, Mr Loc. Mr Loc: What day is it today, class? Class: It's Thursday. Mr Loc: Very good! Time for Englishẵ 2. Mai: What day is it today, Nam? Nam: It's Tuesday. Mai: So we have English today, right? Nam: Yes. That's right. 3. Phong: It's

Lesson 2 Unit 3 trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

: a 3              b 2              c 4              d 1 BÀI NGHE: 1. A: Do you visit your grandparents on Saturdays? B: No, I don't. A: What do you do? B: I go to the zoo. 2. A: Do you go swimming on Sundays? B: No, I don't. A: When do you go swimming? B: On Friday afternoons. 3. A: Do you go to sc

Lesson 3 Unit 3 trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

: 1.b 2. b 3. a BÀI NGHE: 1. My birthday is on the first of July. 2. We have English on Wednesdays and Thursdays. 3. This is her class. TẠM DỊCH: 1. Sinh nhật của tôi là vào ngày đầu tiên của tháng Bảy. 2. Chúng tôi có tiếng Anh vào thứ Tư và thứ Năm. 3. Đây là lớp của cô ấy. 3. LET’S CHANT. Chúng t

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 3: What day is it today? - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!