Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) - Toán lớp 3