Bài 37: Luyện tập Ankan và Xicloankan - Hóa học lớp 11 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 37: Luyện tập Ankan và Xicloankan được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chọn đáp án D

Câu 2 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao

So sánh ankan và monoxicloankan:  Giống nhau: Thành phần định tính của ankan và monoxicloankan đều giống nhau gồm CC và HH Khác nhau: Cùng số nguyên tử CC thì monoxicloankan có ít số nguyên tử HH hơn. Cấu trúc monoxicloankan có mạch vòng, ankan có mạch cacbon tạo thành đường gấp khúc

Câu 3 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của xicloankan lớn hơn ankan tương ứng Khi số nguyên tử cacbon tăng thì nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng tăng.

Câu 4 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Các liên kết C H và C C trong  phân tử ankan đều là liên kết cộng hóa trị sigma gần như không phân cực. Hóa trị của C đã bão hòa. Vì vậy ankan tương đối trơ về mặt hóa học.

Câu 5 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao

A B PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG

Câu 6 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao

 

Câu 7 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a S                                          b Đ                                         c S                                          d S

Câu 8* trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a {Cn}{H{2n}} có % {mC} = frac{{12n}}{{14n}}.100 = 85,71% ; % {mH} = frac{{2n}}{{14n}}.100 = 14,29% Nhận xét : Với xicloankan, phần trăm khối lượng C và H không đổi, không phụ thuộc vào n. b {Cn}{H{2n + 2}} có % {mC} = frac{{12m}}{{14m + 2}}.100m in {N^} Khi  m = 1. Ta có % {m

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 37: Luyện tập Ankan và Xicloankan - Hóa học lớp 11 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!