Đăng ký

Câu 5 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

a) Hãy đánh dấu + vào ô có xảy ra phản ứng trong bảng sau

 

\({H_2},Ni,\)

\(80 - {120^o}C\)

\(HCl\) (khí)

\(B{r_2},\)gas

\(KMn{O_4}/{H_2}O\)

Propan

 

 

 

 

Xiclopropan

 

 

 

 

Butan

 

 

 

 

Xiclobutan

 

 

 

 

Pentan

 

 

 

 

Xiclopentan

 

 

 

 

 

\({H_2},Ni,\)

\(80 - {120^o}C\)

\(HCl\) (khí)

\(B{r_2},\)gas

\(KMn{O_4}/{H_2}O\)

Propan

 

 

 

 

Xiclopropan

 

 

 

 

Butan

 

 

 

 

Xiclobutan

 

 

 

 

Pentan

 

 

 

 

Xiclopentan

 

 

 

 

b) Viết phương trình và gọi tên sản phẩm nếu xảy ra phản ứng

Hướng dẫn giải

a)

b) Phương trình phản ứngshoppe