Bài 4: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ - Hóa học lớp 11 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 4: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Môi trường axit left[ {{H^ + }} right] > {10^{ 7}} Rightarrow pH < 7   Môi trường bazơ left[ {{H^ + }} right] < {10^{ 7}} Rightarrow pH > 7 Môi trường trung tính left[ {{H^ + }} right] = {10^{ 7}} Rightarrow pH = 7

Câu 10 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a {n{HCl}} = {{1,46} over {35,5}} = 0,04  mol     HCl to {H^ + } + C{l^ }     0,04 to 0,04        Rightarrow left[ {{H^ + }} right] = {{0,04} over {0,4}} = {10^{ 1}}M Rightarrow pH =  lg {10^{ 1}} = 1 b {n{HCl}} = 0,1,,mol;,,{n{NaOH}} = 0,4.0,375 = 0,15,mol           

Câu 2 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Ta có pOH =  lg left {O{H^ }} right =  lg 2,{5.10^{ 10}} = 9,6 Rightarrow pH = 14 9,6 = 4,4 < 7 Rightarrow Môi trường của dung dịch là axit. Chọn đáp án A

Câu 3 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

left[ {{H^ + }} right]left[ {O{H^ }} right] = 1,{0.10^{ 14}} Chọn đáp án A

Câu 4 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Ta có: eqalign{  & pOH =  lg left {O{H^ }} right =  lg 4,{2.10^{ 3}} = 2,3767  cr  &  Rightarrow pH = 14   2,3767= 11,6233 > 4 cr} Chọn đáp án D

Câu 5 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Ta có pH =  lg left[ {{H^ + }} right] = 5 Rightarrow left[ {{H^ + }} right] = {10^{ 5}} Chọn đáp án C

Câu 6 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Ta có eqalign{  & Ka{{{HN{O2}}}} > Ka{{{C{H3}COOH}}}    cr  &  Rightarrow {left[ {{H^ + }} right]{{HN{O2}}}} > {left[ {{H^ + }} right]{C{H3}COOH}} cr} Chọn đáp án B

Câu 7 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Ta có eqalign{  & Ka{{{HN{O2}}}} > Ka{{{C{H3}COOH}}}    cr  &  Rightarrow {left[ {{H^ + }} right]{{HN{O2}}}} > {left[ {{H^ + }} right]{C{H3}COOH}} cr} Rightarrow {n{H{HN{O2}}^ + }} > {n{H{C{H3}COOH}^ + }} Rightarrow {alpha {left {HN{O2}} right}} > {alpha {left {C{H3}COOH} right

Câu 8 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chất chỉ thị axit – bazơ: là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch. Màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau. pH le 6  : Quỳ hóa đỏ, phenolphtalein không màu. pH = 7: Quỳ không đổi màu, phenolphtalein không màu. pH ge 8: Quỳ hóa xanh, p

Câu 9 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Ta có : pH = 10 Rightarrow pOH = 14 10 = 4 Rightarrow left[ {O{H^ }} right] = {10^{ 4}}M Rightarrow n{OH^} = left[ {O{H^ }} right].V = {10^{ 4}}.0,3 = {3.10^{ 5}} NaOH to N{a^ + } + O{H^ } {3.10^{ 5}} leftarrow                 {3.10^{ 5}} Khối lượng NaOH cần dùng: m

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 4: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ - Hóa học lớp 11 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!