Đăng ký

Xác định số vân đơn sắc

Xác định số vân đơn sắc ứng với  \(\lambda_1, \lambda_2\) trên miền giao thoa L hoặc MN:

         +) Trên L:     \(N_1=2\left [\dfrac{L}{2i_1} \right ]+1\)                \(N_2=2\left [ \dfrac{L}{2i_2} \right ]+1\)

         +) Trên MN:   \(\dfrac{X_M}{i_1}\leq N_1 \leq \dfrac{X_N}{i_1}\)              \(\dfrac{X_M}{i_2}\leq N_2 \leq \dfrac{X_N}{i_2}\)

Lưu ý: M, N cùng phía thì  \(x_1,x_2\) cùng dấu.M,N khác phía thì  \(x_1,x_2\) trái dấu

shoppe