Đăng ký

Tìm số vân sáng, vân tối

+) Số vân sáng trên bề rộng vùng giao thoa  \(L\);

        \(N_s=2\left [ \dfrac{L}{2i} \right ]+1\)

+) Số vân tối trên bề rộng vùng giao thoa  \(L\):

        \(N_t=\dfrac{L}{2i}=n.p\)

Với  \(n\): phần nguyên,  \(p\): chữu số thập phân đầu tiên

\(N_s=2n+2\)  nếu  \(p \geq 5\)

\(N_t=2n\)  nếu   \(p<5\)

+) Số vân sáng, tối trên M, N

_ Số vân sáng:   \(\dfrac{x_1}{i} \leq k \leq \dfrac{x_2}{i}\)

_ Số vân tối:   \(\dfrac{x_1}{i}-\dfrac{1}{2} \leq k \leq \dfrac{x_2}{i}-\dfrac{1}{2}\)

Lưu ý: M, N cùng phía thì  \(x_1,x_2\) cùng dấu M, N khác phía thì  \(x_1,x_2\) trái dấu