Đăng ký

Tìm số vân sáng quan sát trên miền giao thoa L hoặc MN

Số vân sáng quan sát được trên miền giao thoa L hoặc MN:    \(N_{qs}=N_1+N_2-N_{12}\)

+) 3 vân sáng trùng nhau:

      \(\left\{\begin{matrix} \lambda_1=a\\ \lambda_2=b\\ \lambda_3=c \end{matrix}\right. \Rightarrow BCNN(a,b,c)=d \Rightarrow \left\{\begin{matrix} k_1=\dfrac{d}{a}\\ k_2=\dfrac{d}{b}\\ k_3=\dfrac{d}{c} \end{matrix}\right.\)

+) Số vân sáng đơn sắc ứng với  \(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\):

        \(N_1=k_1-1;N_2=k_2-1;N_3=k_3-1\) 

+)Vị trí gần O nhất có màu giống O:

        \(i_{123}=k_1i_1=k_2i_2=k_3i_3\)

+) Số vân trùng: 

         \(N_{123}=2\left [ \dfrac{L}{2i_{123}} \right ]+1\)

+) Số vân sáng quán sát được:

         \(N_{qs}=N_1+N_2+N_3-(N_{12}+N_{23}+N_{13})-N_{123}\)