Đăng ký

Vị trí vân ánh sáng

+) Vị trí vân sáng:          \(x_s=ki=\dfrac{\lambda D}{a}\)

+) Điều kiện để M là vị trí vân sáng:  \(d_1-d_2=k \lambda\)

+) Vị trí vân tối:        \(x_t=(k+0,5)i=(k+0,5)\dfrac{\lambda D}{a}\)

+) Điều kiện để M là vị trí vân tối:   \(d_1-d_2=(k+0,5)\lambda\)

       \(d=(n-1)i\)   với  \(n\) là số vân sáng liên tiếp

       \(v=\dfrac{c}{n}\)         \(\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}=\dfrac{v_1}{v_2}=\dfrac{i_1}{i_2}=\dfrac{n_2}{n_1}\)

+) Bước sóng khi truyền trong môi trường chiết suất n: \(\lambda'=\dfrac{\lambda}{n}\) ( \(\lambda\): bước sóng trong chân không)