Đăng ký

Độ dịch chuyển của vân

Độ dịch chuyển của vân trên màng khi có bản mặt mỏng có bề rộng L đặt sau một trong 2 khe  \(S_1,S_2\):

\(\Delta x=(n-1) \dfrac{LD}{a}\)   ,  \(n\) là chất suất của bản mỏng