Đăng ký

Số vân trùng trên miền giao thoa hoặc MN

+) Số vân trùng trên miền giao thoa bề rộng L hoặc trên MN

_ Trên L:    \(N_{12}=2\left [\dfrac{L}{2i_{12}} \right ]+1\)

_ Trên MN:  \(\dfrac{X_M}{i_{12}}\leq N_{12} \leq \dfrac{X_N}{i_{12}}\)

Lưu ý: M,N cùng phía thì  \(x_1,x_2\) cùng dấu. M,N khác phía thì  \(x_1,x_2\) trái dấu