Đăng ký

Khoảng cách vân giao thóa sóng

Khoảng cách từ vân này đến vân kia:

+) Ở cùng bên vân trung tâm:   \(\Delta x=\left | x_1-x_2 \right |\)

+) Ở hai bên vân trung tâm:      \(\Delta x=\left |x_1 \right |+\left |x_2 \right |\)

Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu gần nó nhất  \((i_{12})\):

      \(x_1=x_2 \Leftrightarrow k_1\lambda_1=k_2 \lambda_2 \Leftrightarrow k_1i_1=k_2i_2\)

+) Cách tính

B1:  LTS:  \(\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1}=\dfrac{a}{b}\) ( lấy phân số tối giản)   \(\Rightarrow k_1=a;k_2=b\)

B2:   \(i_{12}=k_1i_1=k_2i_2\)