Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 17 trang 61 Toán 6 Tập 2

Đề bài

Để đi từ nhà đến trường, trong số 40 học sinh lớp 6B có 6 bạn đi xe buýt, 15 bạn đi xe đạp, số còn lại đi bộ. Hãy tính tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B đi xe buýt, xe đạp, đi bộ so với học sinh cả lớp rồi biểu diễn bằng biểu đồ cột.

Hướng dẫn giải

- Tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B đi xe buýt so với học sinh cả lớp là: \({{6.100} \over {40}} = 15\% \) 

- Tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B đi xe đạp so với học sinh cả lớp là: \({{15.100} \over {40}} = 37,5\% \) 

- Tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B đi bộ so với học sinh cả lớp là:

100% - (15% + 37,5%) = 47,5%

 

 

shoppe