Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 Toán 7 Tập 1

Đề bài

Vì sao các số 0,6 ; -1,25; \(1{1 \over 3}\) là các số hữu tỉ ?

 

Hướng dẫn giải

\(\eqalign{& 0,6 = {6 \over {10}} = {3 \over 5} = {9 \over {15}} = ...  \cr &  - 1,25 = {{ - 5} \over 4} = {{ - 10} \over 8} = {{15} \over { - 12}} = ...  \cr & 1{1 \over 3} = {4 \over 3} = {8 \over 6} = {{ - 12} \over { - 9}} = ... \cr} \)

Các số 0,6 ; -1,25 ; \(1{1 \over 3}\) viết được dưới dạng phân số \({a \over b}\)  với a,b ∈ Z và b ≠ 0 nên các số đó là các số hữu tỉ.

shoppe