Đăng ký

Giải bài 4 trang 8 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

So sánh số hữu tỉ \(\dfrac{a}{b}\) (a,b∈Z,b≠0) với số 0 khi a,b cùng dấu và khi a,b khác dấu.

Hướng dẫn giải

 Nhờ tính chất cơ bản của phân số, ta luôn có thể viết một phân số có mẫu âm thành một phân số bằng nó và có mẫu dương. Vì vậy, ta chỉ cần xét số hữu tỉ \(\dfrac{a}{b}\) ( a,b ∈ Z , b >0 )

  Nếu a,b cùng dấu thì ta có a > 0

  Do đó \(\dfrac{a}{b}\) > \(\dfrac{0}{b}\) hay \(\dfrac{a}{b}\) > 0

  Nếu a,b khác dấu thì ta có a < 0

  Do đó \(\dfrac{a}{b}\) < \(\dfrac{0}{b}\) hay \(\dfrac{a}{b}\)< 0