Đăng ký

Giải bài 2 trang 7 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

a/ Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ \(\dfrac{3}{-4}\) : 

\(\dfrac{-12}{5} ; \dfrac{-15}{20}\);\(\dfrac{24}{-32} ; \dfrac{-20}{28} ; \dfrac{-27}{36}\)

b/ Biễu diễn số hữu tỉ \(\dfrac{3}{-4}\) trên trục số.

Hướng dẫn giải

a) Ta có \(\dfrac{3}{-4} = \dfrac{-3}{4}\)

Rút gọn các phân số đã cho ta được:

 \(\dfrac{-12}{5} = \dfrac{-4}{5} ; \dfrac{-15}{20} = \dfrac{-3}{4} ; \)  \(\dfrac{24}{-32} = \dfrac{-3}{4} ; \dfrac{-20}{28} = \dfrac{-5}{7} ; \dfrac{-27}{36} = \dfrac{-3}{4}\)

Vậy các phân số biểu diễn số hữu tỉ \(\dfrac{3}{-4}\) là :

\(\dfrac{-15}{20}, \dfrac{24}{-32}\) và \(\dfrac{-27}{36}\)

b) Biểu diễn số hữu tỉ \(\dfrac{3}{-4}\) trên trục số :

 Ta viết \(\dfrac{3}{-4}\) = \(\dfrac{-3}{4}\) và biểu diễn trên trục số như sau :

 

 

shoppe